top of page

PRIVACYBELEID

DEZE PAGINA IS VOOR HET LAATST AANGEPAST OP 31.10.2019

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van De Deense Zeemanskerk Rotterdam gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.


De Deense Zeemanskerk Rotterdam respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De Deense Zeemanskerk Rotterdam handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie is De Deense Zeemanskerk Rotterdam?
De Deense Zeemanskerk Rotterdam is een kerkgenootschap, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51461277.


Welke persoonsgegevens verzameld en verwerkt De Deense Zeemanskerk Rotterdam?
Gebruik van onze diensten
Op de website van de Deense Zeemanskerk Rotterdam kunt u bekijken welke diensten de Deense Zeemanskerk Rotterdam aanbiedt en een passend dienst afsluiten. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

 

Uw gegevens
 

 • geslacht

 • voor- en achternaam

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • adres

 • postcode en plaats


Communicatie en chatsessies
Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de Deense Zeemanskerk Rotterdam of die van een derde partij.

De website van De Deense Zeemanskerk wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag van Wix.com, databases en de algemene Wix.com-applicaties. Ze slaan uw gegevens op beveiligde servers beschermd met een firewall op.

Automatisch gegenereerde gegevens

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij bij de hostname die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes bij.

 

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:

 

 • Om het gebruik van de website mogelijk te maken;

 • Om gebruik van de diensten van de Deense Zeemanskerk Rotterdam  aan u te factureren;

 

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Deense Zeemanskerk:
 

 • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van de Deense Zeemanskerk en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;

 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.

 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren


 

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Deense Zeemanskerk Rotterdam rust, zoals:
 

 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

De Deense Zeemanskerk Rotterdam wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal de Deense Zeemanskerk Rotterdam dat aan u laten weten. Ook kan de Deense Zeemanskerk Rotterdam u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht u geen e-mailberichten van de Deense Zeemanskerk Rotterdam willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar de Deense Zeemanskerk Rotterdam. Daarbij kunt u zich ten allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven  die de Deense Zeemanskerk Rotterdam stuurt door middel van een afmeldlink.

GEBRUIK DOOR DERDEN
Als u persoonsgegevens verstrekt aan de Deense Zeemanskerk Rotterdam in verband met de diensten van de Deense Zeemanskerk Rotterdam, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.

De Deense Zeemanskerk Rotterdam kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van de Deense Zeemanskerk Rotterdam en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).

Zo kan de Deense Zeemanskerk Rotterdam derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) de Deense Zeemanskerk Rotterdam. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van de Deense Zeemanskerk Rotterdam zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan de Deense Zeemanskerk Rotterdam uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

HYPERLINKS VAN DERDEN
De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van de Deense Zeemanskerk Rotterdam verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. De Deense Zeemanskerk Rotterdam heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is.

Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door de Deense Zeemanskerk Rotterdam worden verwerkt. De Deense Zeemanskerk Rotterdam accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Hoelang bewaart De Deense Zeemanskerk Rotterdam persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 2 jaar na beëindiging van het contact of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij de Deense Zeemanskerk Rotterdam verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert de Deense Zeemanskerk Rotterdam de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers de Deense Zeemanskerk Rotterdam of die van een derde partij. De Deense Zeemanskerk Rotterdam maakt gebruik van servers in Nederland.

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

De Deense Zeemanskerk Rotterdam heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe de Deense Zeemanskerk Rotterdam deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met de voorzitter.

Cookies

Via deze website kan de Deense Zeemanskerk Rotterdam gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.


Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?

Indien u de gegevens wilt zien die bij de Deense Zeemanskerk Rotterdam over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@kirken.nl. De Deense Zeemanskerk Rotterdam zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij de voorzitter op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat de Deense Zeemanskerk Rotterdam uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. De Deense Zeemanskerk Rotterdam zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien de Deense Zeemanskerk Rotterdam uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@kirken.nl.

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met de Deense Zeemanskerk Rotterdam niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij info@kirken.nl.

 

Vragen en feedback

De Deense Zeemanskerk Rotterdam controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@kirken.nl of een brief sturen een naar De Deense Zeemanskerk, Coolhaven 1, 3015 GC Rotterdam.

bottom of page