top of page

KIRKERÅD

Vedtœgter

Vedtaget ændrede vedtægter for Den danske Sømandskirke i Rotterdam 6.2.2022

§1. Almindelige bestemmelser

Stk. 1. Den danske Sømandskirkes grundlag er den evangelisk-lutherske folkekirke i Danmark. Den danske Sømandskirke i Rotterdam er tilknyttet Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) og er underlagt tilsyn af Biskoppen i København.
Stk. 2. Sømandskirken er registreret som et selskab (”Kerkgenootschap”) i henhold til nederlandsk lovgivning.

Stk. 3. Den danske Sømandskirke ledes af Sømandskirkens kirkeråd i samarbejde med sømandspræsten i henhold til bestemmelserne i disse vedtægter samt tilstræber at efterleve principperne i Lov om Menighedsråd[1]
Stk. 4. Kirkerådet består af mindst 4 og maksimum 6 medlemmer udover sømandspræsten, som er født medlem. 4 eller flere medlemmer vælges af den i Nederlandene fastboende og sejlende menighed. Den danske Ambassade i Nederlandene kan desuden tilforordne et medlem til kirkerådet ud over de 4- 6 valgte medlemmer. Det tilstræbes at medlemmerne vælges for to år på den årlige generalforsamling, således at 3 medlemmer hvert år er på valg. Desuden kan der vælges to suppleanter for en etårig periode på den årlige generalforsamling.

Stk. 5. Kirkerådet vælger på sit første møde og af sin midte en formand og en næstformand samt – inden for eller uden for Rådets midte – en kasserer, dog at sømandspræsten ikke kan vælges til nogen af disse poster, og formanden ikke som kasserer. På dette møde vælges tillige en revisor, der ikke må være medlem af kirkerådet. Revisoren ansættes og aflønnes af kirkerådet. Valget til disse poster ledes af sømandspræsten.

Stk. 6. Sømandspræsten er i udøvelsen af sin pastorale forpligtelse, herunder sin forkyndelse, sit sjælesorgsarbejde og sin undervisning, uafhængig af kirkerådet. Sømandspræsten har fuld stemmeret i alle spørgsmål, der behandles af kirkerådet, jf. gældende regler om inhabilitet.

Stk. 7. Sømandskirkens assistenter har ret til at deltage i alle kirkerådets møder. De kan stille forslag og har ret til at udtale sig i alle spørgsmål, men har ikke stemmeret. Kirkerådet kan beslutte at behandle sager i lukket møde for kun valgte medlemmer og præst.

Stk. 8. Kirkerådets møder er i øvrigt åbne for enhver med ret til at udtale sig om de forhold, hvorom de bliver adspurgt, men uden stemmeret. Kirkerådet kan dog beslutte, at dørene skal lukkes i behandlingen af enkelte sager, og tilhørerne må i sådanne tilfælde træde uden for. Der udarbejdes referat fra alle møder i kirkerådet, og referatet offentliggøres på Sømandskirkens hjemmeside.

§2. Valgret og valgbarhed til kirkerådet


Stk. 1. Valg til kirkerådet afholdes én gang om året i forbindelse med afholdelsen af den årlige generalforsamling i Sømandskirken, jf. ndf.
Valget finder sted ved personligt fremmøde i Sømandskirken på generalforsamlingen eller ved brevstemme efter nærmere regler fastsat af kirkerådet. Stemmeafgivningen er skriftlig og hemmelig.
Stk. 2. Opstilling til kirkerådet sker ved skriftlig anmeldelse til sømandspræsten eller kirkerådets formand senest 2 uger forud for valget, på hvilket tidspunkt kandidaten tillige må have indbetalt det nedenfor i stk. 4 omtalte bidrag til Sømandskirkens drift. Kirkerådets formand offentliggør kandidaternes navne og eventuelle opstillingsgrundlag på Sømandskirkens hjemmeside senest 1 uge forud for valget, og sømandspræsten annoncerer både valget og de anmeldte kandidater i forbindelse med gudstjenesterne, så snart disse oplysninger foreligger.
Stk. 3. Valgbar til kirkerådet er ethvert medlem af Sømandskirkens fastboende menighed i Nederlandene samt medlemmer af Sømandskirkens sejlende menighed, der har valgret.
Stk. 4. Valgret til kirkerådet tilkommer medlemmer af Sømandskirkens sejlende menighed, der er fyldt 18 år, samt ethvert medlem af Sømandskirkens fastboende menighed i Nederlandene, der ligeledes er fyldt 18 år. Valgret forudsætter endvidere, at medlemmet har indbetalt et af kirkerådet fastsat årligt bidrag til Sømandskirkens drift for den forgangne valgperiode.
Stk. 5. De kandidater blandt Sømandskirkens fastboende menighed, der ikke erklæres for valgte på generalforsamlingen, betragtes som stedfortrædere. Dersom et medlem af den sejlende menighed indvælges som fast medlem af kirkerådet, skal der for dette medlem tillige vælges en fastboende stedfortræder, der kan deltage i møderne under det faste medlems fravær.
Stk. 6. Kirkerådets formand indberetter navnene på de til kirkerådet valgte medlemmer til DSUK straks efter valget.
Stk. 7. Såfremt et medlem af kirkerådet ikke længere opfylder betingelserne for valgbarhed eller har bragt sig i et afgjort modsætningsforhold til Folkekirken, forelægges sagen af sømandspræsten på kirkerådets vegne for Biskoppen over

Københavns Stift til dennes afgørelse, herunder spørgsmålet om hvorvidt medlemmets sæde i kirkerådet skal ophæves. Det påhviler herefter sømandspræsten at underrette medlemmet om Biskoppens afgørelse.

§3. Kirkerådets, sømandspræstens og kirkeassistenternes opgaver

Stk. 1. Kirkerådets opgaver består i at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse samt at sikre Sømandskirkens funktion som ramme for kirkelige, kulturelle og sociale aktiviteter såvel for Sømandskirkens fastboende som for dens sejlende menighed.
Stk. 2. Sømandspræsten og kirkens assistenter varetager særlige opgaver for søfarende bl.a. med besøg på fortrinsvis danske skibe, der anløber Rotterdam samt, i det omfang dette er muligt, andre havne i Nederlandene. Derudover varetager de det daglige arbejde i kirken.
Stk.3. Dersom sømandspræsten – via Den Danske Ambassade i Nederlandene – er akkrediteret hos de nederlandske myndigheder som socialattaché, er det tillige sømandspræstens opgave at bistå Ambassaden i de hermed forbundne opgaver. I disse anliggender er sømandspræsten alene underlagt ambassadørens instruktioner. Stk. 4. Kirkerådet redigerer Sømandskirkens hjemmeside (www.kirken.nl) og udgiver endvidere et kirkeblad (”Kirkehilsen”), der normalt udkommer 2 gange årligt og udsendes til alle medlemmer af 5 menigheden, og i øvrigt lægges på Sømandskirkens hjemmeside. Sømandspræsten fungerer som ansvarshavende redaktør.
Stk. 5. Det påhviler endvidere kirkerådet at sikre, at der tilvejebringes det fornødne økonomiske grundlag for Sømandskirkens aktiviteter, herunder ved at opkræve og forvalte bidrag fra menighedens medlemmer samt fra andre personer eller institutioner uden for menighedens kreds til brug for Sømandskirkens drift. Sømandskirkens driftsmidler indsættes på en eller flere konti tilhørende den i henhold til nederlandske regler oprettede ”Kerkgenootschap” med værneting i Rotterdam. Kirkerådets medlemmer udgør bestyrelsen i dette selskab.
Stk. 6. Kirkerådet fremlægger hvert år til vedtagelse på generalforsamlingen et af revisoren revideret årsregnskab for det forgangne år samt et budget for det kommende år. Regnskabsperioden løber fra 1. januar til 31. december hvert år. Kirkerådet fastsætter nærmere regler for opgørelse og afstemning af regnskaberne samt udfærdiger i øvrigt instrukser for revisorens og kassererens virke.
Stk. 7. Kirkerådets kasserer holder regnskab med alle indtægter til og udgifter fra Sømandskirkens konti samt fra kassen i forbindelse med salg af varer fra Kirken.

Kirkerådets medlemmer hæfter ikke personligt for kirkens gæld.
Stk. 8. Alle beslutninger træffes i kirkerådet ved simpelt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede medlemmer af rådet, når mindst to tredjedele af disse er til stede, jvf. § 1, stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 9. Sømandspræsten og formanden tegner i fællesskab kirken udadtil. Sømandspræsten, formanden og næstformanden kan hver især underskrive eller kvittere for dokumenter, der ikke indebærer nogen udgift for kirken. Herudover kan de på egen hånd afholde udgifter til de daglige indkøb, nødvendige anskaffelser o.lign. forudsat budgettet og i henhold til forretningsordenen. Præsten og formanden i fællig, eller i deres fravær to andre medlemmer af kirkerådet, skal godkende udbetalinger fra Kirkens konti, i henhold til forretningsordenen.
Stk.10. Kirkerådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i rådets forhandling og afstemning om sagen. Det pågældende medlem er ikke udelukket fra at deltage i forhandling og afstemning om sin eventuelle inhabilitet.
Stk.11. Kirkerådet indkalder til generalforsamling i menigheden én gang om året til afholdelse i perioden mellem
sidste søndag i januar til sidste søndag i februar. Datoen for generalforsamlingen fastsættes af kirkerådet og offentliggøres i ”Kirkehilsen” samt på Sømandskirkens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel og ved sømandspræstens meddelelse i Kirken i forbindelse med de kirkelige handlinger. På generalforsamlingen har alle betalende medlemmer af menigheden stemmeret om de spørgsmål, der optages til behandling på generalforsamlingens dagsorden, der som faste punkter altid skal indeholde (1) Formandens beretning, (2) Valg af kirkeråd, (3) Vedtagelse af budget og regnskab, (4) Fastsættelse af det årlige medlemsbidrag til Sømandskirken, samt (5) Eventuelt.


Stk. 12. Kirkerådet fastsætter selv regler for eventuelt samarbejde med andre kirker.

§4. Sømandskirkens bygninger, ansatte og forholdet til DSUK
Stk. 1. Sømandskirkens bygninger ejes af DSUK, der råder over 7 provenuet i tilfælde af salg eller belåning af Sømandskirkens bygninger, og som tillige afholder alle udgifter i forbindelse med optagelse og afvikling af lån i ejendommen.

Stk. 2. Alle udgifter til bygningernes vedligeholdelse, ejendomsskatter og forsikringer og til Sømandskirkens daglige drift, herunder udgifter til el, vand, varme, renovation, m.v., afholdes af kirkerådet ved brug af de midler, der indsamles eller doneres til Sømandskirken. Forbrugsafgifter til el, vand og varme i kirkebygningens lejligheder

aflæses særskilt og afholdes af Sømandskirken, jf. nedenfor stk.
Stk. 3. Sømandspræsten og Sømandskirkens assistenter ansættes aflønnes af DSUK efter de for de af DSUK udsendte medarbejdere gældende regler og i øvrigt efter de gældende overenskomster og regulativer. DSUK afholder rejseudgifterne i forbindelse med ansøgernes ansættelsessamtaler i København og eventuel afholdelse af prøveprædiken m.v. i Rotterdam, dog at kirkerådet afholder opholdsudgifterne for disse under opholdet i Rotterdam. Kirkerådet afholder endvidere rejseudgifterne for medlemmerne af kirkerådet samt kirkens ansatte, der deltager i ansættelsessamtaler i København.
Stk. 4. I det omfang de ansatte bebor Sømandskirkens lejligheder, træffes de økonomiske og administrative aftaler med DSUK af kirkerådet
Stk.5. DSUK udarbejder regelmæssigt en mellemregning over de beløb, der er betalt af henholdsvis DSUK og Sømandskirken for hinanden. I forbindelse med Sømandskirkens årsregnskab udarbejdes tillige en årsopgørelse for mellemregningerne.
Stk. 6. Kirkerådet udpeger hvert år mindst én repræsentant til DSUKs repræsentantskab. Sømandskirken afholder rejseudgifterne for Sømandskirkens repræsentanters og medarbejderes deltagelse i tjenesterejser.
Stk. 7. Sømandspræsten indsender hvert år en årsberetning samt en kopi af det reviderede regnskab og budgettet for det kommende år til DSUK.

§5. Vedtagelse og ændring af vedtægterne
Stk. 1. Vedtægterne udsendes første gang af kirkerådet til alle betalende medlemmer af menigheden og vedtages på generalforsamlingen efter forelæggelse for DSUK, hvis bemærkninger indarbejdes i det forslag, der sættes til afstemning på generalforsamlingen. Vedtægterne offentliggøres i ”Kirkehilsen” og lægges på kirkens hjemmeside.
Stk. 2. Forslag til ændring af vedtægterne udsendes af kirkerådet til alle betalende medlemmer af menigheden senest samtidig med forelæggelsen for DSUK og senest 2 uger forud for generalforsamlingen. DSUKs eventuelle ændringsforslag indarbejdes i teksten inden forelæggelsen for generalforsamlingen. De således ændrede vedtægter offentliggøres ligeledes på kirkens hjemmeside.
*** Henvisning (1): LBK nr. 771 af 24/06/2013

bottom of page